Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ VEDENÉ SPRÁVCEM

 

 

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ VEDENÉ SPRÁVCEM PODLE ČL. 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018

 

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18210, sídlo: Bělisko 1343, Nové Město na Moravě,

IČ: 00557188

 

Kontaktní telefonní číslo: 724 033 646.

Zástupce: jednatel Martin Grepl

(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“)

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Rozhodování o přihlášce za člena pobočného spolku.

 2. Evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov.

 3. Vydávání povolenky k lovu podle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcích předpisů.

 4. Vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného a hlavního spolku.

 5. Určování ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství podle Stanov.

 6. Podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb.

 7. Vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet.

 8. Naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku.

 9. Plnění pracovní smlouvy.

 10. Vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění).

 11. Zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele.

 12. Zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb.

 13. Podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva.

 14. Zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře.

 1. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku.

 2. Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku.

 3. Funkcionář pobočného spolku.

 4. Zaměstnanec pobočného spolku.

 5. Člen rybářské stráže.

 6. Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    1. Titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště,

    2. evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.

    3. Informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) jako kategorie zvláštních osobních údajů.

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce, hlavní spolek a jejich orgány.

 2. Orgány veřejné moci.

 1. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

    1. Nepřijatý uchazeč o členství – do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.

    2. Člen

 1. po celou dobu trvání členství,

 2. po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo

 3. po dobu archivace, je-li stanovena,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

       1. Funkcionář

 1. po celou dobu trvání funkce,

 2. po dobu archivace, je-li stanovena,

 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo

 4. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

       1. Zaměstnanec – po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).

       2. Člen rybářské stráže

 1. po celou dobu trvání funkce,

 2. po dobu archivace, je-li stanovena nebo

 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře

       1. po celou dobu trvání funkce,

       2. po dobu archivace, je-li stanovena nebo

       3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. OBECNÝ POPIS TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

    1. Listiny s osobními údaji jsou ukládány v uzamčené skříni a uzamčené místnosti.

    2. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly.

 

 

V Novém Městě na Moravě dne 22. 5. 2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Rostislav Mikeš předseda

Martin Grepl Jednatel

____________________________

Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Nové Město na Moravě