Jdi na obsah Jdi na menu
 


souhlas ZTP se zpracováním

 

SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ

SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍHO ÚDAJE

 

udělený podle čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

 

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18210, sídlo: Bělisko 1343, Nové Město na Moravě,

IČ: 00557188

(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“)

 

 

 1. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Člen pobočného spolku.

 

 

 1. KATEGORIE DOTČENÉHO (ZPRACOVÁVANÉHO) OSOBNÍHO ÚDAJE

 

Zvláštní kategorie osobního údaje o zdravotním stavu – ZTP nebo ZTP/P.

 

 

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍHO ÚDAJE

 

 1. Správce bude zpracovávat osobní údaj pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.

 2. Příjemcem osobního údaje zpracovávaného správcem mohou být rovněž orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaného osobního údaje plnit právními nebo vnitřními předpisy uloženou povinnost.

 

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHO ÚDAJE

 

 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaj subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.

 2. Osobní údaj subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.

 3. Správce bude zpracovávat osobní údaj subjektu údajů na základě existence souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svého osobního údaje pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR).

 

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHO ÚDAJE

 

Vydání povolenky k lovu za cenu sníženou podle Stanov pro držitele ZTP nebo ZTP/P a osvobození od pracovní povinnosti držitele ZTP nebo ZTP/P.

 

 

 1. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍHO ÚDAJE

 

Zvláštní kategorie osobního údaje bude zpracovávána po dobu platnosti povolenky k lovu vydané za cenu sníženou pro držitele ZTP nebo ZTP/P na podkladě tohoto souhlasu; po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo po dobu archivace, je-li stanovena; a to po tu dobu z uvedených dob, která uplyne nejpozději.

 

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHO ÚDAJE

 

 1. Správce bude zpracovávat osobní údaj

 1. ručně v papírové (listinné) podobě,

 2. ručně v elektronické podobě a

 3. ručně kombinací papírové a elektronické podoby.

 1. Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

 

 

 1. INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato práva:

 

 1. Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

 2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 3. Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 5. Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.

 7. Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).

 8. Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

 

 

V …………………….. dne ………………………………….

 

______________________________

Jméno, příjmení a podpis