Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOUHLAS RODIČE SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE MLADŠÍHO 16 LET

 

SOUHLAS RODIČE

SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A

OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE MLADŠÍHO 16 LET

 

udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)

 

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18210, sídlo: Bělisko 1343, Nové Město na Moravě,

IČ: 00557188

(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“)

 

 

 1. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

  1. Rodič …………………………………(jméno, příjmení, bydliště rodiče, kontaktní e-mail)

  2. Dítě mladší 16 let ………………………………… (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt)

 

 

 1. KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Jméno, příjmení, bydliště, podpis a kontaktní e-mail rodiče.

  2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, evidenční číslo a datum vzniku členství u dítěte mladšího 16 let.

 

 

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.

 2. Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem u jednotlivých kategorií subjektu údajů mohou být rovněž orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními nebo vnitřními předpisy uloženou povinnost.

 

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.

 2. Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.

 3. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Zpracování osobních údajů rodiče (jméno, příjmení, bydliště a podpis) je nezbytné pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte mladšího 16 let pro vznik členství a pro vydání povolenky k lovu podle zákona o rybářství.

  2. Zpracování osobního údaje rodiče (kontaktní e-mail) je nezbytné pro vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku dle Stanov.

  3. Zpracování osobních údajů dítěte (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, evidenční číslo a datum vzniku členství) je nezbytné pro evidenci nezletilých členů a evidenci uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov a rovněž pro vydání a určení ceny povolenky k lovu podle zákona o rybářství.

 

 

 1. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Osobní údaje budou u obou kategorií subjektu údajů (rodiče i dítěte mladšího 16 let) uloženy do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí dítěte mladšího 16 let za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.

  2. V případě přijetí dítěte mladšího 16 let za člena budou u obou kategorií subjektu údajů (rodiče i dítěte mladšího 16 let) uloženy po celou dobu trvání členství, nejdéle do dosažení 16 let věku dítěte nebo po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu anebo po dobu archivace, je-li stanovena, a to po tu dobu, která z uvedených dob uplyne nejpozději.

 

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude zpracovávat osobní údaje

 1. ručně v papírové (listinné) podobě,

 2. ručně v elektronické podobě a

 3. ručně kombinací papírové a elektronické podoby.

 1. Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

 

 

 1. INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato práva:

 

 1. Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

 2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 3. Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 5. Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.

 7. Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).

 8. Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

 

 

V …………………….. dne ………………………………….

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

Jméno, příjmení a podpis rodiče