Jdi na obsah Jdi na menu
 


příloha přihlášky s informacemi a sdělením

 

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018, SUBJEKTU ÚDAJŮ SPRÁVCEM PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18210, sídlo: Bělisko 1343, Nové Město na Moravě,

IČ: 00557188

kontaktní telefonní číslo: 724 033 646 .

(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“).

 

 

 1. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Fyzická osoba – uchazeč o členství v pobočném spolku (dále také „uchazeč o členství“ nebo „subjekt údajů“), s nímž je spojeno členství v Moravském rybářském svazu, z.s., spolku zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256, sídlo: Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159 (dále také „hlavní spolek“).

 

 

 1. KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce bude zpracovávat z osobních údajů především titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, evidenční číslo, datum vzniku členství, kontaktní e-mail a podpis.

 

 

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.

 2. Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být rovněž orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními nebo vnitřními předpisy uloženou povinnost.

 

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.

 2. Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.

 3. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence některého z následujících právních důvodů:

 1. souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR),

 2. zpracování bude nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stanou bude subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP), přičemž smlouvou se v tomto případě rozumí rovněž Stanovy hlavního spolku, kterým se uchazeč o členství a člen dobrovolně podřizují,

 3. zpracování bude nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se bude na správce vztahovat (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

 4. zpracování bude nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ U SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude u subjektu údajů zpracovávat tyto osobní údaje:

 1. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis

 • pro účely rozhodnutí o přihlášce za člena pobočného spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 1. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození, evidenční číslo, datum vzniku členství a podpis

 • pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 1. kontaktní e-mail

 • pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Správce bude u subjektu údajů zpracovávat osobní údaje uvedené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku pouze v případě přijetí subjektu údajů za člena.

 

 

 1. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

    1. Osobní údaje subjektu údajů budou uloženy do doby, kdy bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.

    2. V případě přijetí uchazeče o členství za člena budou osobní údaje uloženy po celou dobu trvání členství nebo po dobu trvání kárného opatření nevydání anebo po dobu dočasného odnětí povolenky k lovu nebo po dobu archivace, je-li stanovena; a to po tu dobu, která z uvedených dob uplyne nejpozději.

 

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

       1. Správce bude zpracovávat osobní údaje

 1. ručně v papírové (listinné) podobě,

 2. ručně v elektronické podobě a

 3. ručně kombinací papírové a elektronické podoby.

       1. Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

 1. INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Vedle již uvedených informací a sdělení má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato další práva:

 

 1. Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

 2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 3. Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 5. Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.

 7. Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).

 8. Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z důvodů týkajících se konkrétní situace na straně subjektu údajů.

 9. Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

 

 

V …………………….. dne ………………………………….

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

Jméno, příjmení a podpis

uchazeče o členství